טקלטניאה לש האיסידוא

לבתה תורוקמ לע יפוסוליפו יעדמ רקחמ
לש דקוממ טביה לע ססובמה ,ותאירבו
לש ןידע ןונוויכ ,יפורטנאה ןורקיעה
לש תוניויער ,הקיזיפ לש םינתשמ יתלבה
,רליוו ןו'ג ,רדורש דלר'ג םיגולומסוקה
האיסידוא" תעפשהו ,םירחאו סיויד לופ
.םיפוצה לע "2001
ללחב

,רחואמ רתוי הז תא ארקל וצרת םא
.טסקטה לכ úà ãירוהל ןתינ

ללחב האיסידוא" טרסהמ םתנהנ תמאב םא לבא
.הז רתאמ ãåàî ונהת ,"2001

עומשל ידכ "2001 וידוא"ה תוא לע ץחל
.וז תיסאלקה תרסמ תויסאלק תוטלקה

-ל ינורטקלא ראודו ,תולאש ,תורעה חלש 2001principle@gmail.com

וסנכ
טקלטניאה לש האיסידוא ךות לא ואירמהו


רתאה ןכות

האיסידואה לש הדוס

2001 "ללחב האיסידוא"
ריואמ הלילעה ריצקת

יביטינגוק סננוסיד
טגינוו תאמ "םיפולא לש רקוב תחורא"

ןונכת חיכומה ףס

םוקיה לש ןידעה ןונוויכה
רדורש דלר'ג ר"ד הז דומע רקיב
MIT-מ רבעשל

תיתונמוא הריציכ 2001
.ףסונ עדימå םיקניל